Privacy Statements

Privacy Statement Website

Privacy Statement Website
Van den Berg advocaten doet haar best om uw privacy te beschermen en te waarborgen. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de verbetering van onze website en voor marketingdoeleinden.

Cookies
Om bezoeken aan vdbergadvocaten.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Deze informatie wordt verzameld door cookies. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u in de instellingen van uw browser aangeven of u deze cookies wilt toestaan. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw browser om te zien hoe u cookies kunt blokkeren. U kunt ook instellen dat u een bericht ontvangt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Wij hanteren 2 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens en derden
Van den Berg advocaten houdt geen unieke persoonsgegevens bij, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. Alle gegevens die u zelf op onze website invoert, komen terecht bij Van den Berg advocaten. Van den Berg advocaten stelt zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Van den Berg advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw rechten
U hebt het recht Van den Berg advocaten te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Neemt u voor al deze vragen contact op via 070 820 03 33 of info@vdbergadvocaten.nl.

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@vdbergadvocaten.nl of te bellen met 070 820 03 33. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Van den Berg advocaten behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Van den Berg advocaten adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Privacystatement Van den Berg advocaten

Privacy Statement
Van den Berg advocaten doet haar best om uw privacy te beschermen en te waarborgen. Van den Berg advocaten hecht eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

Contactgegevens
Van den Berg advocaten B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Binckhorstlaan 36, unit M5 31 (2516 BE in Den Haag). Telefonisch kunt u ons bereiken op 070 820 03 33, per e-mail via info@vdbergadvocaten.nl.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Van den Berg advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Van den Berg advocaten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven. Bij de door u verstrekte gegevens gaat het om contactgegevens en overige persoonsgegevens die nodig zijn om uw zaak te kunnen behandelen, contactgegevens en overige persoonsgegevens ingevuld op de webformulieren op onze website en contactgegevens die u op andere wijze aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars).

Behoudens de door u ingevulde gegevens op de website houdt Van den Berg advocaten via de website geen unieke persoonsgegevens bij. Onze Privacy Statement Website treft u hier aan.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare gegevens via social media, persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster en persoonsgegevens op openbare (zakelijke) websites.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een door u aan ons verstrekte opdracht tot het leveren van juridische diensten. Daarbij kunt u denken aan de uitvoering van een overeenkomst; het voeren van (gerechtelijke) procedures; advisering, bemiddeling en verwijzing en factureren van werkzaamheden. Wij dienen daarvoor in ieder geval te beschikken over uw contactgegevens, maar ook andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de (inhoudelijke) behandeling van de zaak.

Wij dienen uw gegevens ook te gebruiken om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen hetgeen voortvloeit uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Verder gebruiken wij uw contactgegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Uw gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Wij gebruiken uw gegevens ook nog voor:

  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
  • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
  • Het maken van gebruikersstatistieken van de website (anonieme gegevens).

Welke rechtsgrond voor verwerking?
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden. De vier rechtsgronden waar Van den Berg advocaten zich op baseert zijn:

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten.

Toestemming
Wij hebben uw toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend. U heeft altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het leveren en veilig en stabiel houden van onze digitale systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden
Wij dienen uw persoonsgegevens soms met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Zo kan het bij de behandeling van een dossier noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken en het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming, of de verkoop van (een deel van) onze onderneming kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier door een advocaat.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij gebruik van diensten van derde partijen, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
Een dossier wordt gedurende vijf jaar na beëindiging van de opdracht bewaard. Facturen worden overeenkomstig de wettelijke termijn gedurende een periode van zeven jaar bewaard. Persoonsgegevens die niet dossiergebonden zijn worden in beginsel twee jaar bewaard.

Uw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen 070 820 03 33 of info@vdbergadvocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@vdbergadvocaten.nl of te bellen met 070 820 03 33. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Van den Berg advocaten behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Van den Berg advocaten adviseert u daarom regelmatig het Privacy Statement op de website te controleren.