Actueel

In een prejudiciële beslissing van 28 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1810) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord over ontbinding van overeenkomsten in het algemeen en ontbinding van huurovereenkomsten voor sociale huurwoningen in het bijzonder. De prejudiciële vragen waren gesteld door voorzieningenrechter (in de rechtbank Amsterdam) mr....

In een door ons voor een gemeente als verweerder in cassatie behandelde onteigeningszaak heeft de Hoge Raad op 23 november 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2161) het cassatieberoep van de onteigenden niet-ontvankelijk verklaard omdat niet voldaan was aan het bepaalde in artikel 53 lid 1 Onteigeningswet (Ow). De Hoge...

Vanaf 1 januari 2018 worden in civiele cassatieprocedures conclusies van advocaten-generaal niet meer gepubliceerd op het moment dat de Hoge Raad uitspraak doet, maar al twee weken nadat de conclusies zijn genomen. Door deze wijziging kan het publiek eerder kennis nemen van de adviezen van...

In een door ons in cassatie behandelde onteigeningszaak heeft de Hoge Raad op 22 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3248) bevestigd dat zekerheidstelling als bedoeld in artikel 54i lid 4 Onteigeningswet pas achterwege kan blijven als de onteigende door middel van een ondubbelzinnige wilsverklaring afstand heeft gedaan van...

In het decembernummer van het tijdschrift Vastgoedrecht is het tweede deel van de door Roderick Keus geschreven Kroniek bouwarbitrage verschenen. In de kroniek wordt een selectie van de gepubliceerde uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over de periode van 1 januari 2016...

Deze vraag kwam aan de orde in een door ons in cassatie behandelde onteigeningszaak waarin de Hoge Raad op 15 december 2017 arrest heeft gewezen (ECLI:NL:HR:2017:3141). Aan dit arrest besteedden wij eerder aandacht. Wat was er aan de hand? Onze cliënt stelde tweemaal cassatieberoep in...